Detektywistyka
OFERTA DLA BIZNESU

WYWIAD GOSPODARCZY

Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego oferowane przez CSM Agency umożliwiają Państwa przedsiębiorstwu zdobycie przewagi konkurencyjnej, poprzez pozyskanie informacji o potencjalnych konkurentach i obszarach ich aktywności biznesowej. Prowadzone przez nas czynności realizowane są poprzez zbieranie danych z różnych dostępnych źródeł a następnie na zlecenie klienta uwierzytelnione wywiadem terenowym. Przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi, uzyskamy informację o przeszłości, aktualnej opinii handlowej oraz płynności finansowej obecnego lub przyszłego partnera biznesowego. 

Ponadto oferujemy Państwu usługę obserwacji, polegającej na uzyskiwaniu informacji popartych sprawozdaniem oraz dokumentacją fotograficzną, określając ich czas i miejsce.

Rezultaty naszych czynności gromadzimy w formie sprawozdania, które może zostać wykorzystane przez Klienta w postępowaniach wewnętrznych, sądowych, cywilnych i w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania.

KONTRYWYWIAD

Oferujemy profesjonalne usługi mające na celu przeciwdziałanie utracie aktywów informacyjnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Tworzymy zorganizowany i profesjonalnie przygotowany oraz wyposażony zespół, który pełni funkcję bufora wyławiającego i chroniącego informacje wrażliwe stanowiące unikatową wartość dla firmy. Zwalczamy metodami dopuszczonymi prawem wszelką działalność wywiadowczą, szpiegowską i przestępczą wobec przedsiębiorstwa. Rozpoznajemy i zbieramy dowody na nielojalność i przestępstwa popełniane na szkodę przedsiębiorstwa przez pracowników, kooperantów oraz osoby zarządzające.

Posiadamy niezbędne urządzenia i wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w wykrywaniu podsłuchów w pomieszczeniach i pojazdach oraz lokalizatorów GPS, oferujemy zabezpieczenie techniczne – antypodsłuchowe pomieszczeń, miejsc spotkań i konferencji.

OCHRONA MARKI – WALKA Z OBROTEM TOWARAMI PODRABIANYMI

Oferujemy usługi na rzecz ochrony marki naszych Klientów. Prowadzimy śledztwa detektywistyczne ukierunkowane na walkę z obrotem towarami podrabianymi, fałszowaniem znaków towarowych oraz czynami ujęty w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Współpracujemy z organami ścigania w ramach prowadzonych przez nas śledztw, ustalamy mechanizmy działania, lokalizacje sprzedaży, dystrybucji oraz produkcji fałszowanych towarów. Nasze doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych daje możliwość właściwego ukierunkowania czynności śledczych zmierzających do ochrony marki Państwa Przedsiębiorstwa.

WERYFIKACJA SZKÓD ZGŁASZANYCH ZAKŁADOM UBEZPIECZENIOWYM - FRAUDY

Zakresem naszych działań jest zbieranie kompletnego i rzetelnego materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach oraz zleconych czynnościach na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych. Realizujemy czynności detektywistyczne w sprawach oszustw i wyłudzeń na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto zbieramy szczegółowe oświadczenia od uczestników szkód ubezpieczeniowych, w tym kolizji, wypadków drogowych, szkód osobowych oraz w mieniu. Dokonujemy analizy zebranej i wytworzonej w toku czynności dokumentacji z oświadczeniami świadków, a następnie wykazujemy wszelkie niezgodności i wątpliwości dotyczące zaistniałych szkód.

WYWIAD PESONALNY – USTALENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA W CELU DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

W ramach realizacji naszych usług na rzecz wywiadu personalnego zbieramy dla Państwa informacje dotyczące osób fizycznych wynikające ze stosunków prawnych, członków zarządu, partnerów biznesowych i pracowników. Realizowane przez nas zlecenia mają na celu uzyskanie i przekazanie Państwu wiarygodnych informacji o wskazanych osobach, w tym:

  • potwierdzenie danych identyfikacyjnych,

  • ustalenie danych kontaktowych (adres zameldowania, zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

  • przeprowadzenie wywiadu detektywistycznego w miejscu zamieszkania,

  • ustalenie stanu cywilnego i rodzinnego,

  • ustalenie miejsca pracy oraz źródeł dochodu,

  • ustalenie historii zatrudnienia i uzyskania opinii w miejscu zatrudnienia,

  • ustalenie majątku: nieruchomości i ruchomości,

  • ustalenie poziomu zadłużenia.

ŚLEDZTWA DETEKTYWISTYCZNE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasza Agencja oferuje przeprowadzenie kompleksowych śledztw detektywistycznych. Realizujemy kompleksowe czynności w postaci zebrania materiału dowodowego, przekazaniu go Klientowi. Współpracujemy z policją w zakresie inicjowania postępowań, składania zawiadomienia o przestępstwie, uzupełnianiu materiału dowodowego, przeprowadzania ekspertyz kryminalistycznych oraz realizujemy inne czynności w toku prowadzonego postępowania.

Oferujemy również pełną współpracę z prawnikami, zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych.

POSZUKIWANIE MIENIA I USTALENIA MAJĄTKU

Aby uniknąć niekorzystnych decyzji biznesowych lub odzyskać wierzytelności naszych Klientów, oferujemy usługę ustalenia majątku osób prawnych i fizycznych. Dzięki naszym działaniom weryfikujemy majątek i dochody dłużników, które realizujemy w ramach wywiadu i pracy obserwacyjnej. Po ustaleniu aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika, można doręczyć lub wysłać wezwanie lub zawiadomienie.

WERYFIKOWANIE I UJAWNIANIE NIEUZASADNIONYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

Jeżeli absencja pracownika w związku z wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego wzbudza w Państwu kontrowersje, proponujemy usługę weryfikacji wiarygodności zwolnień lekarskich dostarczanych przez pracowników. Przeprowadzimy obserwację i wywiad osobowy dotyczący wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem, następnie sporządzimy dokładny raport, potwierdzający co pracownik robił na zwolnieniu lekarskim. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przygotujemy dokumentację do ZUS.