Zarządzanie w biznesie

NEGOCJACJE SPOŁECZNE

Proces tworzenia nowoczesnych stosunków pracy rodzi niejednokrotnie konflikty i spory pomiędzy pracodawcą, a reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. Przedmiotem sporów mogą być kwestie związane warunkami pracy, wynagrodzeniami lub świadczeniami socjalnymi, czy też prawami związkowymi.

Przygotowujemy strategie negocjacyjne, wspieramy Klienta w negocjacjach, działamy na rzecz rozpoznawania rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Nasze działania obejmują:

  • strategie współdziałania ze związkami zawodowymi,

  • wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów,

  • doradztwo w sporach zbiorowych,

  • udział / wsparcie negocjacyjne przy zmianach wewnątrzzakładowego prawa pracy,

  • wsparcie przy opracowaniu i negocjacjach pakietów socjalnych,

  • szkolenia.

MEDIACJE PRACOWNICZE – POZASĄDOWE

Poprzez udział bezstronnej osoby, ułatwiamy stronom zaistniałego konfliktu dojście do porozumienia, by zakończyć go w sposób jak najszybszy, jak najmniej dotkliwy i możliwie najpełniej satysfakcjonujący dla każdej ze stron.